22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

1716 – 2016

U příležitosti 300. výročí kostela sv. Petra a Pavla ve středočeských Slapech vychází unikátní obrazová publikace mapující historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu – Jan Blažej Santini-Aichel.

1716 – 2016

V knize čtenář nalezne pojednání o unikátní kostelní věži s typickými Santiniho prvky, uměleckohistorický popis a analýzu vnitřního vybavení kostela a srovnávací dokumentaci nedávno objevených vzácných fresek v umrlčí kapli.

Kniha Slapy&Santini

Texty: Kateřina Adamcová, Petr Macek, Martin Mádl, Michal Továrek; Velkoformátové fotografie: Vojtěch Pavelčík; Vydavatel: Pompei; Vázaná kniha s přebalem, 144 stran, 250 x 300 mm

Slapy&Santini

Kostel ve středočeských Slapech poutal desetiletí zájem především historiků raně středověké architektury. Tento zájem byl podnícen údajem Kanovníka vyšehradského, že někdy před rokem 1137 postavil šlechtic Mladota baziliku sv. Gotharda. V kronice je k uvedenému roku zmíněna ves Slapy (v latinském originále jako Zlapi), „kde urozený velmož Mladota vystavěl basiliku ke cti svatého Gotharda biskupa a vyznavače.“ Tuto zprávu respektovali i další dějepisci...

Slapy&Santini

O případné ještě starší středověké stavbě nemáme žádné jednoznačnější zprávy. Lze pouze předpokládat, že sakrální objekt mohl stát ve Slapech velice brzy, nelze dokonce zcela vyloučit již románskou fázi. Navíc se stále uvažuje o výstavnější románské stavbě.

Slapy&Santini

Pro další úvahy nad proměnami barokní stavby je třeba připomenout dvě zásadní data. Mimo problematickou zmínku o stavbě kostela z roku 1693 se jedná o jeho vysvěcení,které ale proběhlo až v roce 1716. K tomuto datu lze tedy považovat stavbu za dokončenou.

Slapy&Santini

Nepřehlédnutelnými motivy slapské stavby je osmistěn osové věže s konkávně proláklými stěnami, otevření polí stěn relativně velkými okny a vysokou mansardovou střechou, dále kostel charakterizuje mohutná polokulovitá střecha završená lucernou s osmi okny...

Slapy&Santini

Některé části kostela nebyly volně přístupné běžným návštěvníkům. Mimo sakristii k nim patřila i horní patra věže. Ta byla přístupná samostatným vnějším schodištěm, které je vloženo na severní straně kostela do koutu mezi věž a polygon lodi...

Slapy&Santini

Obraz s motivem Posledního soudu v samém středu klenby, jež uzavírá kapli, představuje Ježíše Krista přioděného rudým pláštěm, s atributy mučednictví a moci – s palmovou ratolestí a mečem.